Regulamin dotyczy świadczenia usług przez firmę Prubit Bartosz Pruchnicki z siedzibą w Wolsztynie, przy ul. Drzymały 20, zwana dalej Serwisem.

§ 1.Serwis

 1. Klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz oświadcza jego akceptację.
 2. Serwis przyjmując sprzęt wydaje pokwitowanie, które upoważnia do odebrania sprzętu.
 3. W przypadku braku pokwitowania jedyną możliwością odebrania sprzętu jest okazanie dowodu osobistego.
 4. Serwis przyjmując sprzęt zobowiązuje się do utworzenia konta klientowi celem identyfikacji, otrzymania historii zgłoszeń oraz możliwości uzyskania rabatów na usługę.
 5. Klient w każdej chwili może usunąć konto wysyłając taką dyspozycję do administracji strony prubit.pl, jednak wiąże się to z utratą historii zgłoszeń oraz możliwości uzyskania rabatów.
 6. Podany czas zakończenia naprawy jest orientacyjny i może się wydłużyć z powodu przyczyn niezależnych od serwisu, takich jak nieterminowe dostawy, uszkodzenia podzespołów w transporcie, sprowadzenie części z zagranicy, itp.
 7. Serwis umożliwia sprawdzanie statusu zgłoszenia poprzez stroną internetową oraz zobowiązany jest powiadomić klienta o zakończeniu naprawy. Data skutecznego powiadomienia odnotowywana jest w karcie naprawy.
 8. Serwis umożliwia klientowi podgląd historii swoich spraw serwisowych poprzez stronę.
 9. Za skuteczne powiadomienie przyjmuje się przekazanie klientowi ww informacji drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną.
 10. Jeśli Klient nie odbierze sprzętu, po 90 dniach (od daty zakończenia naprawy) sprzęt ten jest uznawany za porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne firma Prubit.
 11. Serwis zastrzega sobie prawo do oddania nienaprawionego sprzętu o nieco innych objawach, zależnie od zastosowanych metod diagnostycznych i wykonanych czynności serwisowych.
 12. Serwis nie bierze odpowiedzialności za oprogramowanie oraz treści dostarczone na wszystkich nośnikach (HDD, SDD, CD, DVD, Pamięci Flash itd. itp.) przez klienta.
 13. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów. Klient dostarczający sprzęt do serwisu powinien zgrać najbardziej potrzebne dane. Na życzenie klienta serwis może wykonać usługę archiwizacji danych, której koszt będzie wliczony do końcowej ceny za usługę.
 14. Serwis dołoży starań, aby wady ujawnione w okresie gwarancji zostały usunięte w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów lub potrzeby zamówienia podzespołów zza granicy, okres ten może się wydłużyć.
 15. Czas naprawy gwarancyjnej w przypadku braku części dokumentów uprawniających do skorzystania z gwarancji ze strony klienta (np. braku karty gwarancyjnej, kopii dokumentu zakupu) biegnie od momentu dostarczenia wszystkich potrzebnych dokumentów.
 16. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z usługi na każdym etapie jej realizacji.
 17. W przypadku rezygnacji przez Klienta z wykonania usługi po wcześniejszym zaakceptowaniu ceny, serwis może domagać się od klienta pokrycia kosztów za wykonaną pracą.
 18. Serwis nie odpowiada za urządzenia i akcesoria pozostawione przy sprzęcie, które nie zostały podane w zgłoszeniu serwisowym.
 19. Serwis nie gwarantuje skutecznego odzyskania wszystkich danych. Część danych może być uszkodzona. W przypadku większych uszkodzeń nośników odzyskanie danych może być niemożliwe lub możliwe tylko w przystosowanych do tego celu laboratoriach.
 20. Serwis po zakończeniu usługi odzyskania danych, oddaniu nośników oraz ich kopii klientowi zobowiązuje się bezzwłocznie usunąć odzyskane dane.
 21. Serwis nie udziela gwarancji na nośnik, z którego były odzyskiwane dane.
 22. Serwis informuje, że w trakcie pracy z uszkodzonym nośnikiem danych może dojść do jego uszkodzenia, co uniemożliwi dalsze odzyskiwanie danych. Tym samym serwis nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z pogorszenia stanu technicznego dostarczonego nośnika.
 23. Serwis gwarantuje ochronę powierzonych danych i ich zabezpieczenie przed kopiowaniem oraz dostępem osób trzecich; zapewnia przestrzeganie tajemnicy handlowej, tj. tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) oraz danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).
 24. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Prubit Bartosz Pruchnicki (adres siedziby firmy: ul. Drzymały 20, 64-200 Wolsztyn) jako administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji lub zgłoszenia sprzętu do serwisu w celu marketingu produktów i usług własnych, z branży komputerowej, w tym na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszym klient oświadcza również, że dane podał dobrowolnie oraz został poinformowany, iż przysługują mu prawa: wglądu w swoje dane, ich edycji lub poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, co do ich wykorzystywania.